top of page
 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • White YouTube Icon

Een SPORTKANS voor elk kind

De algemene doelstelling van het project SPORTKANS is het verhogen van de participatie van minderbegoede kinderen en jongeren aan het sportaanbod van de lokale sportclubs.
 

De concrete doelstelling hierbij is de minderbegoede kinderen en jongeren opnemen in de clubwerking door het betalen van de aansluitingskosten en de verzekeringsgelden voor de federatie, bond of liga.

Uit onderzoek is gebleken dat sport één van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding is in onze huidige samenleving. Sport draagt zowel bij tot de algemene volksgezondheid als tot de integratie van mensen in hun leefgemeenschap en heeft een positieve invloed op een aantal noodzakelijke levensvaardigheden.

 

Sport(beoefening) biedt mogelijkheden tot succesbeleving, identiteitsvorming, persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis, factoren die op hun beurt kunnen leiden tot een positief zelfbeeld, zelfaanvaarding en zelfvertrouwen ;

 • via sport leert men onder druk presteren, problemen en conflicten oplossen, uitdagingen aangaan, in een groep en binnen een systeem functioneren, omgaan met falen, enz. ;

 • via sport ontwikkelt men zelfdiscipline, wilskracht, verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om doelen voorop te stellen ;

 • via sport leert men omgaan met afspraken, waarden, sancties, regels en gezag ;

 • via deelname aan sport of bewegingsactiviteiten worden sociale contacten en leerprocessen gestimuleerd.
   

Sport wordt dus meer en meer beschouwd als een welzijnsbevorderend product. Ook het 'Strategisch plan voor sportend Vlaanderen' wijst op het belang van sport als onderdeel van het cultuur- en welzijnsbeleid.
 

Daarom lanceert de Sportdienst in het kader van het Stedenfonds het project SPORTKANS.
 

Doelgroep:
Minderbegoede kinderen en jongeren t.e.m 19 jaar, woonachtig in Oostende of die in een gezinsvervangend tehuis in Oostende zijn geplaatst met motivatie en interesse voor het sporten.

Het gaat om kinderen en jongeren die ten laste zijn van één van de volgende reductiecategorieën of die zelf onder één van de volgende reductiecategorieën vallen :

 • uitkeringsgerechtigd volledig werklozen die bovendien gezinshoofd zijn ;

 • gelijkgestelden met het begrip uitkeringsgerechtigd volledig werklozen die bovendien gezinshoofd zijn ;

 • andere verplicht ingeschreven werkzoekenden die bovendien gezinshoofd zijn : werkzoekenden ten laste van het OCMW of zij die afhangen van het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap ;

 • bestaansminimumtrekkers en gelijkgestelden ;

 • personen met een gewaarborgd minimuminkomen ;

 • residenten in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogisch instituut ;

 • behoeftige personen (erkend door het OCMW, het CAW, het CLB, het CBJ of de buurtwerkers mits een gemotiveerd advies) ;

 • personen die vallen onder het WIGW-statuut ;

 • personen uit inkomenscategorieën lager of gelijk aan de maximumwerkloosheidsuitkering voor gezinshoofden, samenwonenden en alleenstaanden.
   

 De Sportdienst staat in voor de controle van de nodige attesten. Een jongere kan via het project SPORTKANS slechts één aanvraagformulier voor lidmaatschap bij een sportclub indienen.
 

Voor bijkomende informatie rondom het project SPORTKANS kunt u steeds contact opnemen met de heer Stijn Sabbe, coördinator Sportkans,
Mr V Sportparklaan, 8400 Oostende, telefoon 059/50.05.29 en via e-mail stijn.sabbe@oostende.be

bottom of page